Zodpovědní


SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH

Möllensdorfer Straße 13
D-06886 Lutherstadt Wittenberg
Telefon: +49 34 91/68-0
Fax: +49 34 91/68-43 00 Info@skwp.deHandelsregisternr. HRB-11869
Umsatz ID-Nr. DE811446172

Obchodní vedení

Rüdiger Geserick, předseda
Norbert Bökenheide
Carsten Franzke

Vyloučení zodpovědnosti

 1. Obsah online nabídky

Autor nepřebírá žádnou záruku za aktuálnost, korektnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Právní nároky vůči autorovi, které se vztahují na škody materiálního nebo duchovního druhu, které byly způsobeny užíváním nebo neužíváním předložených informací, resp. užíváním chybných nebo neúplných informací jsou zásadně vyloučeny, pokud neexistuje ze strany autora žádné prokazatelně záměrné nebo hrubě nedbalé zavinění.
Všechny nabídky jsou volné a nezávazné. Autor si výslovně vymiňuje změnit, doplnit nebo smazat části stránek nebo celou nabídku bez zvláštního předchozího upozornění, nebo přechodně nebo trvale pozastavit zveřejňování.

2. Odkazy a hypertextové odkazy

V případě přímých nebo nepřímých odkazů na cizí webové stránky ("hypertextové odkazy"), které leží mimo oblast zodpovědnosti autora, by vnikl právní závazek výhradně v případě, kdy autor ví o obsazích a bylo by pro něj technicky možné a přijatelné zabránit užívání protiprávních obsahů.
Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době propojení nebyly na propojených stránkách žádné rozeznatelné ilegální obsahy. Na aktuální a budoucí ztvárnění, obsahy nebo autorská práva propojených stránek nemá autor žádný vliv. Proto se tímto výslovně distancuje ode všech obsahů všech propojených stránek, které byly po propojení změněny. Toto stanovení platí pro všechny v rámci vlastní internetové nabídky uvedené odkazy, jakož i cizí příspěvky v autorem zřízených knihách hostů, diskuzních fórech, seznamech hypertextových odkazů, seznamech emailových adres a ve všech ostatních formách databází, na jejichž obsahy jsou možné externí přispivatelské přístupy. Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a zvláště škody, které vznikají z užívání nebo neužívání takovým způsobem nabízených informací, ručí pouze poskytovatel stránky, na niž bylo odkazováno, ne ten, kdo pouze hypertextovým odkazem na příslušné zveřejnění odkazuje.

3. Autorské a označovací právo

Autor se snaží dbát ve všech publikacích autorských práv na použité obrázky, grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, používat jím vytvořené obrázky, grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty a využívat grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, na něž se nevztahuje licence.
Všechny v rámci internetové nabídky jmenované a případně třetími osobami chráněné značky a obchodní značky podléhají bez omezení předpisům aktuálně platného označovacího práva a vlastnickým právům odpovídajících zanesených vlastníků. Pouze na základě pouhého jmenování není možno učinit závěr, že značka není chráněna právy třetích osob!
Copyright pro zveřejněné, autorem samým vyrobené objekty zůstává na straně autora stránek. Množení nebo užívání takových grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez předchozího výslovného souhlasu autora povoleno.

4. Ochrana dat

Pokud existuje možnost zadání osobních nebo obchodních údajů (emailové adresy, jména, adresy) v rámci internetové nabídky, pak probíhá předání těchto dat ze strany uživatele na výslovně dobrovolném základě. Nárokování a zaplacení všech nabízených služeb je povoleno – pokud je to technicky možné a proveditelné – také bez udání takových dat, resp. udáním anonymizovaných dat nebo pseudonymu. Užívání v rámci impresa nebo srovnatelných údajů zveřejněných kontaktních dat jako poštovních adres, telefonních a faxových čísel, jakož i emailových adres třetími osobami pro přeposílání výslovně nevyžádaných informací není povoleno. Právní kroky proti odesilatelům tak zvaného spamu při porušení tohoto zákazu jsou výslovně vyhrazeny.

5. Právní účinnost tohoto vyloučení právní zodpovědnosti

Toto vyloučení právní zodpovědnosti je nutno pozorovat jako součást internetové nabídky, ze které bylo odkázáno na tuto stránku. Pokud by části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neměly odpovídat, již neměly odpovídat, nebo neměly odpovídat zcela platným právním normám, zůstavají ostatní dokumenty v jejich obsahu a jejich platnosti nedotčeny.

6. Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. (“Google“) Google Analytics využívá tak zvané “Cookies“, textové soubory, které jsou ukládány ve vašem počítači, a které umožňují analýzu používání webové stránky z vaší strany. Pomocí cookies vyhotovená informace o vašem používání této webové stránky (včetně Vaší IP adresy) je přenášena na server společnosti Google v USA a tam ukládána. Google tyto informace použije, aby vyhodnotil vaše užívání webové stránky, aby sestavil zprávu o webových aktivitách pro provozovatele webové stránky a aby poskytnul další, s užíváním webové stránky a užíváním internetu spojené služby. Google také případně předá tyto informace třetím osobám, pokud je to zákonem předepsáno nebo pokud třetí osoby tato data zpracovávají v pověření společností Google. Google v žádním případě neuvede Vaši IP adresu do spojení s jinými daty společnosti Google. Instalaci cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením vašeho internetového prohlížeče; upozorňujeme vás ovšem na to, že v tomto případě nebudete moci plně obsáhle užívat kompletní funkce této webové stránky. Užíváním této webové stránky prohlašujete, že jste srozumněni se zpracováváním dat společností Google získaných vaším prostřednictvím výše popsaným způsobem a k výše popsanému účelu.

Koncepce - Design - Content Management

EQS Corporate Communications GmbH
Seitzstraße 23
80538 Münchentel +49 89 210298-0
fax +49 89 210298-49contact@eqs.com
eqs.com

Vytisknout stránku
Sdílet tento článek
Google +